Τρία νέα προγράμματα για τις ΜμΕ προκηρύ-χθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης

kathsτου κ. Αθ. Κατή

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει προκηρύξει τρία νέα προγράμματα που αφορούν τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρώτο  είναι ο ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ και αφορά τις Μεσαίες Επιχειρήσεις, που απασχολούν από 50-250 εργαζόμενους. Αξιοσημείωτό είναι ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά μεγάλο εύρος επιχειρήσεων όλων των κλάδων  (πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο και υπηρεσίες).

Τα  δύο άλλα προγράμματα ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ και ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ είναι δύο, ίδιας μορφής, προγράμματα που το πρώτο στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που έχουν μικρή ψηφιακή υποδομή να την βελτιώσουν σε ένα βαθμό ενώ το δεύτερο, που έχει και πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό μέχρι 400.000 €, απευθύνεται στις επιχειρήσεις που θέλουν να μετεξελιχθούν ψηφιακά σε πολύ μεγαλύτερο τεχνολογικό επίπεδο. Στη συνέχεια δίνονται βασικές πληροφορίες για καθένα από τα προγράμματα.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Το πρόγραμμα ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ που άφορα τις μεσαίες επιχειρήσεις μεγάλου μέρους των κλάδων δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Ο προϋπολογισμός του θα είναι 150.000.000 € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Στους ΚΑΔ περιλαμβάνονται και μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων χονδρεμπορίου αλλά και των υπηρεσιών.
 • Περιορισμός υπάρχει στο να μην λαμβάνουν επιδότηση deminimis,  μαζί με την προτεινόμενη, που να υπερβαίνει τις 200.000 € για την τελευταία τριετία.

Επενδυτικά Σχέδια – Επιδότηση- Δαπάνες που επιδοτούνται.Θα επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και η επιδότηση θα είναι το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Το πρόγραμμα θα επιδοτεί δαπάνες που αφορούν σε:

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στηνπρομήθεια νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμούπου συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και εξυπηρετούν την παραγωγή,αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και εν γένει τη λειτουργία της επιχείρησης και τηνεξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Η δαπάνη μπορεί να φτάνει μέχρι 400.000 €.
 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και
  πιστοποίηση προϊόντωνσύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές –στόχους.
 3. Μεταφορικά Μέσαείτε επαγγελματικής χρήσης ή μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.
 4. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου μέχρι του ποσού των 4.000 €.
 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Μέχρι 24.000 € για μια θέση εργασίας.

 Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας κατά προτεραιότητα

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 27 Ιουλίου 2018  και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτήμέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ψηφιακό Βήμα

Το πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και θα έχει προϋπολογισμό για το σύνολο της χώρας 50.000.000 €.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο  πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Επενδυτικά Σχέδια-Επιδότηση 

Η κάθε επενδυτική πρόταση θα μπορεί να είναι από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. 

Η επιδότηση θα είναι το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως:
  • Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών- λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα
   συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructureas a Service (IAAS).
  • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (accesspoints, antennas κτλ.)]
  • Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
  • Εξοπλισμόςγραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcodereaders, Διαδραστικοί πίνακες, 3dprinters, settopboxes κλπ).

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 εξοπλισμός μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού όπως :
  • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
  • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –mobileresponsive ή dedicatedmobileversion)
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobileresponsive ή dedicatedmobileversion και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.)
  • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση),
   για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
  • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (creditcontrolmanagement) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
  • Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
  • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
  • Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακήδιαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης.

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης. 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά ΜΙΑ ψηφιακή βαθμίδα: 

 • από την Χαμηλή (Δ) στην Μέση (Γ) ψηφιακή βαθμίδα,
 • από την Μέση (Γ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
 • από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

Η περίοδος υποβολής προτάσεων  ξεκινά από 11 Ιουνίου 2018  και λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Ψηφιακό Άλμα

Το πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ στοχεύει στον έντονο ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με προϋπολογισμό 50.000.000 €.

Δικαιούχοι και αυτού είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως και στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ.

Επενδυτικά Σχέδια-Επιδότηση. Η κάθε επενδυτική πρόταση θα μπορεί να είναι από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και η επιδότηση θα είναι το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι ίδιες με το ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ αλλά σε σαφώς μεγαλύτερους προϋπολογισμούς.

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο ψηφιακές βαθμίδες: 

 • από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
 • από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,
 • από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

Περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από μ 11 Ιουνίου 2018  μέχρι και 17 Σεπτεμβρίου 2018 

Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας www.anelixi.euκαι στα τρέχοντα προγράμματα.

Last modified on Friday, 15/06/2018

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας