Πρόγραμμα για Συνέργειες & Δικτυώσεις

kathsτου Αθανάσιου Κάτη

Εκδόθηκε η απόφαση και προκηρύχτηκε ένα ακόμη από τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/16, αυτό των επιδοτήσεων για "Συνέργειες και Δικτυώσεις Επιχειρήσεων" σε όλη τη χώρα.

Η υποβολή προτάσεων έχει ξεκίνησει από τις 29 Οκτωβρίου 2018 & θα διαρκέσει μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019.

Σκοπός του προγράμματος είναι η, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα συνεργατικά σχήματα, καθώς και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων, μέσω της διασποράς της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ταυτόχρονα επιδιώκεται η επίτευξη μια σειράς ειδικότερων στόχων που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εξαγωγικής ετοιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και κλιμάκωση της κρίσιμης μάζας των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων· την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών· τη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ Δημοσίου, επιχειρήσεων φορέων γνώσης και άλλων θεσμών για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης και διάχυσης της καινοτομίας εντός και εκτός των υποστηριζόμενων συστάδων· ανάπτυξη τεχνολογικών κοινοπραξιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του για το έτος 2018 θα ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 80.000.000 ευρώ, που αφορούν άμεση επιχορήγηση, και τα 20.000.000 ευρώ αφορούν σε φορολογική απαλλαγή.

Οι επενδύσεις θα μπορούν να υλοποιηθούν μετά τη ν υποβολή της πρότασης στο νόμο.

  1. Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

Δικαιούχοι στο καθεστώτων συνεργασιών και δικτυώσεων θα είναι οι επιχειρηματικές συστάδες (cluster), δηλαδή δίκτυα επιχειρήσεων με θεματική εστίαση, τα οποία δημιουργούνται με τη σύσταση ενός νέου νομικού προσώπου και στα οποία μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι κύριες δραστηριότητες των οποίων:

i) πρέπει να υπάγονται στους ενισχυόμενους κλάδους του ν. 4399/2016,

ii) να τελούν σε συνάφεια ή να εξυπηρετούνται ή να υποστηρίζονται από την κοινή δράση του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου του νομικού προσώπου της συστάδας και

iii) να λειτουργούν στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφέρεια όπου πραγματοποιείται το επενδυτικό σχέδιο του νομικού προσώπου της συστάδας ή σε όμορες με αυτήν Περιφέρειες.

Τέλος στο νομικό πρόσωπο της συστάδας μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά /εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ. ).

Το νέο νομικό πρόσωπο , στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη του, αποτελεί τον φορέα διαχείρισης της επιχειρηματικής συστάδας, την εκπροσωπεί, αναπτύσσει και εφαρμόζει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξή της και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για καθέναν από τους συμμετέχοντες σε αυτήν και αυτό θα μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα.

  1. Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων στις συστάδες.

Στις επιχειρηματικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν καθεστώς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον:

  • έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή
  • τέσσερις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας.

Αν στην επιχειρηματική συστάδα συμμετέχουν επιχειρήσεις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες, αυτές θεωρούνται ως μία για τον προσδιορισμό του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού επιχειρήσεων της παρούσας παραγράφου.
Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος μπορεί να υποβληθούν από το φορέα διαχείρισης υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρηματικών συστάδων και όχι από μεμονωμένα ή εν δυνάμει μέλη της.

Εφόσον ο φορέας διαχείρισης δεν έχει ήδη συσταθεί κατά την υπαγωγή του σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος, οι διαδικασίες σύστασής του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας η οποία τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής.

Οι φορείς διαχείρισης πρέπει να είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και να έχουν μία από τις εμπορικές μορφές.

  1. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης καθορίζεται το ποσό των 250.000  €.

  1. Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια

Στον τομέα των κλάδων που επιδοτούνται αυτοί είναι οι ίδιοι με τα υπόλοιπα καθεστώτα και ειδικά της γενικής επιχειρηματικότητας.

  1. Επιλέξιμες δαπάνες

Σαν δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος καθεστώτος θεωρούνται οι παρακάτω:

5.1. Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού  κτηριακών  εγκαταστάσεων και ειδικών  και βοηθητικών εγκαταστάσεων  των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες  αυτές αθροιστικά δεν μπορούν  να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των logistics. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν  σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

5.2. Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

5.3. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

5.4. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

α. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.

5 Είδη Ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α. φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

β. επιχορήγηση, η οποία άφορα στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για εξοπλισμό κυρίως.

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης που όμως δίνεται μόνο αυτοτελώς και όχι συνδυαστικά με τα άλλα είδη ενισχύσεων.
Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, για όλες τις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων και δικαιούχων της παρούσας προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες www.anelixi.eu  στη σελίδα των τρεχόντων προγραμμάτων.

Last modified on Friday, 02/11/2018

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας